دوره Facts and Figures

Lesson 1 – The kiwi

تنها یک روز برای تکالیف خود زمان دارید.

زبان آموز عزیز یک بار دیگر متن را خوانده و صدای خود را ضبط کنید و آن را ارسال نمایید. …

20بالاترین نمره

ENDED زمان باقیمانده ساعت دقیقه
X