اعطای گواهی پایان دوره به

[certificate_student_name]

برای شرکت در دوره

[certificate_course]

با نمره

[certificate_student_marks]

[certificate_code]

تاریخ اعطا

[[certificate_student_date]

X