به عنوان مثال: ۱۳:۰۰ / در صورتی که در روزی کلاس وجود ندارد آن را خالی رها کنید.
مثلا: شنبه 12 الی 13 – یک شنبه 9 الی 11