ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی قصه گویی ریدینگ

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی قصه گویی ریدینگ

تعداد جلسات: 7

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/05

تاریخ پایان: 1401/02/25

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/boroodati-live/

7050