ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی قصه گویی فونیکس

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی قصه گویی فونیکس

تعداد جلسات: 10

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

تاریخ شروع: 1401/02/05

تاریخ پایان: 1401/02/28

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/ostangar-live/

7070