ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی قصه گویی

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی قصه گویی

تعداد جلسات: 1

روزهای کلاس: چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 90 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/07

تاریخ پایان: 1401/02/9

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/noroozi-live/

7072