ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی قصه گویی

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی قصه گویی

تعداد جلسات: 7

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه

مدت زمان کلاس: 45 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/29

تاریخ پایان: 1401/02/26

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/ostangar-live/

1401