ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه قصه گویی

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه قصه گویی

تعداد جلسات: 10

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/05

تاریخ پایان: 1401/02/28

لینک و مشخصات ورود به کلاس