ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه قصه گویی

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه قصه گویی

تعداد جلسات: 4

روزهای کلاس: یک شنبه دوشنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/04

تاریخ پایان: 1401/02/26

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/esmayili-live/

7040