ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه

تعداد جلسات: 2

روزهای کلاس: پنج شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/08

تاریخ پایان: 1401/02/15

لینک و مشخصات ورود به کلاس