ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه گرامر

تعداد زبان آموزان: 2

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه گرامر

تعداد جلسات: 5

روزهای کلاس: شنبه سه شنبه

مدت زمان کلاس: 90 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/10

تاریخ پایان: 1401/02/27

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/vosooqi-live/

7020