ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه

تعداد جلسات: 2

روزهای کلاس: شنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/17

تاریخ پایان: 1401/02/21

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/vosooqi-live/

7020