ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه

تعداد جلسات: 4

روزهای کلاس: چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 90 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/07

تاریخ پایان: 1401/02/28

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/noroozi-live/

7072