ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه قصه گویی ریدینگ

تعداد زبان آموزان: 2

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه قصه گویی ریدینگ

تعداد جلسات: 7

روزهای کلاس: یک شنبه سه شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/04

تاریخ پایان: 1401/02/27

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/esmayili-live/

7040