ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه پیشرفته

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه پیشرفته

تعداد جلسات: 17

روزهای کلاس: شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/04

تاریخ پایان: 1401/02/28

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/noroozi-live/

7072