ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی گرامر

تعداد زبان آموزان: 2

موضوع کلاس: زبان انگلیسی گرامر

تعداد جلسات: 7

روزهای کلاس: شنبه یک شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/kheyri-live/

7030