ترم اردیبهشت | خصوصی |زبان انگلیسی

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی

تعداد جلسات: 10

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/kheyri-live/

7030