ترم اردیبهشت | خصوصی |مکالمه

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: مکالمه

تعداد جلسات: 1

روزهای کلاس: سه شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/20

تاریخ پایان: 1401/02/29

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/ostangar-live/

7070