ترم اردیبهشت | خصوصی |مکالمه

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: مکالمه

تعداد جلسات: 10

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 30 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/05

تاریخ پایان: 1401/02/28

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/parvizi-live/

7080