ترم اردیبهشت | نیمه گروهی |زبان انگلیسی مکالمه گرامر

تعداد زبان آموزان: 3

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه گرامر

تعداد جلسات: 6

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه

مدت زمان کلاس: 30 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/05

تاریخ پایان: 1401/02/26

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/kheyri-live/

7030