ترم اردیبهشت | نیمه گروهی |زبان انگلیسی

تعداد زبان آموزان: 6

موضوع کلاس: زبان انگلیسی

تعداد جلسات: 10

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/02/05

تاریخ پایان: 1401/02/28

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/karami-live/

7090