ترم تیر | خصوصی | زبان آلمانی

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان آلمانی

تعداد جلسات: 5

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه

مدت زمان کلاس: 90 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/03/29

تاریخ پایان: 1401/03/30

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/esmayili-live/

7040