ترم تیر | خصوصی | زبان انگلیسی فونیکس

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی فونیکس

تعداد جلسات: 7

روزهای کلاس: یک شنبه سه شنبه

مدت زمان کلاس: 45 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/04/01

تاریخ پایان: 1401/04/29

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/ostangar-live/

2004