ترم تیر | خصوصی | زبان انگلیسی فونیکس

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی فونیکس

تعداد جلسات: 12

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/04/01

تاریخ پایان: 1401/04/29

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/f-noroozi-live/

2005