ترم تیر | خصوصی | زبان انگلیسی فونیکس

تعداد زبان آموزان: 6

موضوع کلاس: زبان انگلیسی فونیکس

تعداد جلسات: 12

روزهای کلاس: یک شنبه سه شنبه

مدت زمان کلاس: 30 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/03/29

تاریخ پایان: 1401/04/28

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/davari-live/

2001