ترم تیر | خصوصی | زبان انگلیسی قصه گویی

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی قصه گویی

تعداد جلسات: 8

روزهای کلاس: دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/04/01

تاریخ پایان: 1401/04/29

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/nasiri-live/

2014