ترم تیر | خصوصی | زبان انگلیسی مکالمه

تعداد زبان آموزان: 6

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه

تعداد جلسات: 6

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/04/06

تاریخ پایان: 1401/04/25

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/vosooqi-live/

2009