ترم تیر | خصوصی | زبان انگلیسی

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی

تعداد جلسات: 5

روزهای کلاس: چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 30 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/04/01

تاریخ پایان: 1401/04/29

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/karami-live/

2002