ترم تیر | نیمه گروهی | زبان انگلیسی فونیکس

تعداد زبان آموزان: 4

موضوع کلاس: زبان انگلیسی فونیکس

تعداد جلسات: 3

روزهای کلاس: چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 75 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/04/15

تاریخ پایان: 1401/04/29

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/noroozi-live/

2010