ترم تیر | نیمه گروهی | زبان انگلیسی فونیکس

متن سربرگ خود را وارد کنید

موضوع کلاس

تعداد جلسات

روز های کلاس

ساعت کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

لینک و مشخصات ورود به کلاس

وضعیت ارسال تکالیف:

تعداد تکالیف ارسال نشده