ترم تیر | نیمه گروهی | زبان انگلیسی مکالمه گرامر

تعداد زبان آموزان: 6

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه گرامر

تعداد جلسات: 9

روزهای کلاس: شنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/04/01

تاریخ پایان: 1401/04/29

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/kheyri-live/

2008