ترم تیر | نیمه گروهی | زبان انگلیسی

تعداد زبان آموزان: 5

موضوع کلاس: زبان انگلیسی

تعداد جلسات: 12

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/04/01

تاریخ پایان: 1401/04/29

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/parvizi-live/

2003