ترم خرداد | خصوصی |زبان انگلیسی فونیکس

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی فونیکس

تعداد جلسات: 9

روزهای کلاس: یک شنبه سه شنبه

مدت زمان کلاس: 45 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/03/01

تاریخ پایان: 1401/03/31

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/karami-live/

0002