ترم خرداد | خصوصی |زبان انگلیسی قصه گویی ریدینگ

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی قصه گویی ریدینگ

تعداد جلسات: 11

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 45 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/03/04

تاریخ پایان: 1401/03/30

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/ostangar-live/

0004