ترم خرداد | خصوصی |زبان انگلیسی قصه گویی ریدینگ

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی قصه گویی ریدینگ

تعداد جلسات: 7

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/03/02

تاریخ پایان: 1401/03/18

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/f-noroozi-live/

0005