ترم خرداد | خصوصی |زبان انگلیسی قصه گویی ریدینگ

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی قصه گویی ریدینگ

تعداد جلسات: 5

روزهای کلاس: یک شنبه سه شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/03/17

تاریخ پایان: 1401/03/31

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/ostangar-live/

0004