ترم خرداد | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه گرامر

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه گرامر

تعداد جلسات: 5

روزهای کلاس: سه شنبه

مدت زمان کلاس: 90 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/03/03

تاریخ پایان: 1401/03/31

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/kheyri-live/

0008