ترم خرداد | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه

تعداد جلسات: 11

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 75 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/03/02

تاریخ پایان: 1401/03/30

لینک و مشخصات ورود به کلاس