ترم خرداد | خصوصی |زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه

تعداد جلسات: 8

روزهای کلاس: شنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/03/02

تاریخ پایان: 1401/03/30

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/kheyri-live/

0008