ترم خرداد | خصوصی |زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه گرامر

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی چهار مهارت مکالمه گرامر

تعداد جلسات: 7

روزهای کلاس: شنبه یک شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/03/01

تاریخ پایان: 1401/03/29

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/kheyri-live/

0008