ترم خرداد | خصوصی |زبان انگلیسی

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی

تعداد جلسات: 8

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه

مدت زمان کلاس: 30 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/03/02

تاریخ پایان: 1401/03/30

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/parvizi-live/

0003