ترم خرداد | نیمه گروهی |زبان انگلیسی فونیکس

تعداد زبان آموزان: 6

موضوع کلاس: زبان انگلیسی فونیکس

تعداد جلسات: 12

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/03/02

تاریخ پایان: 1401/03/30

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/davari-live/

0001