ترم خرداد | نیمه گروهی |زبان انگلیسی مکالمه قصه گویی

تعداد زبان آموزان: 4

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه قصه گویی

تعداد جلسات: 4

روزهای کلاس: چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 75 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/03/04

تاریخ پایان: 1401/03/25

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/noroozi-live/

0010