ترم خرداد | نیمه گروهی |زبان انگلیسی

تعداد زبان آموزان: 6

موضوع کلاس: زبان انگلیسی

تعداد جلسات: 12

تاریخ شروع: 1401/03/02

لینک و مشخصات ورود به کلاس