ترم فروردین | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه پیشرفته ریدینگ

تعداد زبان آموزان: 2

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه پیشرفته ریدینگ

تعداد جلسات: 8

روزهای کلاس: شنبه دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/15

تاریخ پایان: 1401/01/31

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/esmayili-live/

1401