ترم فروردین | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه

تعداد جلسات: 3

روزهای کلاس: پنج شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/18

تاریخ پایان: 1401/02/01

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/boroodati-live/

1401