ترم فروردین | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه پیشرفته

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه پیشرفته

تعداد جلسات: 2

روزهای کلاس: دوشنبه سه شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/22

تاریخ پایان: 1401/01/23

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/vosooqi-live/

1401