ترم فروردین | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه

تعداد جلسات: 3

روزهای کلاس: سه شنبه

مدت زمان کلاس: 90 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/16

تاریخ پایان: 1401/01/30

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/kheyri-live/

1401