ترم فروردین | خصوصی |زبان انگلیسی مکالمه پیشرفته

تعداد زبان آموزان: 1

موضوع کلاس: زبان انگلیسی مکالمه پیشرفته

تعداد جلسات: 6

روزهای کلاس: دوشنبه چهار شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/15

تاریخ پایان: 1400/01/31

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/vosooqi-live/

1401