ترم فروردین | خصوصی |زبان انگلیسی چهار مهارت

تعداد زبان آموزان: 2

موضوع کلاس: زبان انگلیسی چهار مهارت

تعداد جلسات: 5

روزهای کلاس: شنبه یک شنبه

مدت زمان کلاس: 60 دقیقه

تاریخ شروع: 1401/01/14

تاریخ پایان: 1401/01/28

لینک و مشخصات ورود به کلاس

https://interlan.app/webinar/kheyri-live/

1401